skip to Main Content

Кафедра освітніх, педагогічних технологій

Загальна інформація

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2

Телефон: 0332280197

Е-mаіl: opt.artip@ukr/net

Веб-сайт: http://opt-artip.byethost4.com/

 

МІСІЯ КАФЕДРИ

Місією кафедри є надання освітніх послуг з метою розвитку особистостей та професійного зростання учасників освітнього процесу; формування культури вдосконалення викладання і навчання студентів; дотримання міжнародних стандартів забезпечення якості освіти; забезпечення конкурентоспроможності випускників на державному на міжнародних ринках праці.

 

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

Завданнями кафедри освітніх, педагогічних технологій є:

 • створення безпечного і позитивного робочого середовища;
 • забезпечення підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в галузях педагогіки та фізичного виховання і спорту;
 • розвиток ефективних колективних взаємовідносин, співпраця і обмін досвідом між членами кафедри, які перебувають на різних стадіях кар’єри викладача;
 • розширення сфери наукових досліджень в галузі педагогіки та фізичної культури і спорту;
 • публікація результатів наукових досліджень у журналах, які входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus, Copernicus, в українських наукових виданнях категорії «Б»;
 • участь в міжнародних і українських наукових конгресах, конференціях, семінарах і круглих столах;
 • участь в конкурсах на виконання спільних науково-дослідних проектів із зарубіжними партнерами;
 • здобуття викладачами кафедри наукових ступенів кандидата наук/доктора філософії (PhD)/доктора наук зі спеціальності і вчених звань доцента/професора;
 • розширення співпраці з українськими і зарубіжними установами, закладами вищої освіти, громадськими організаціями, професійними співтовариствами;
 • проведення наукових заходів в АРТіП (організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів);
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, магістерськими і курсовими роботами;
 • здійснення оновлення освітніх програм:

з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка»;

з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка»;

з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка»;

– забезпечення впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій, що забезпечують виявлення і розвиток творчого потенціалу студентів;

 • розробка силабусів, іншого навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів з оприлюдненням їх на платформі систематизованого управління навчанням Moodle АРТіП;
 • професійний розвиток викладачів: стажування викладачів в українських і зарубіжних закладах вищої освіти, учать у тренінгах, вебінарах з підвищення кваліфікації;
 • планування, контроль і підвищення якості викладання;
 • систематична оцінка якості викладання та оцінка досягнень у навчанні здобувачів вищої освіти;
 • сприяння в організації позанавчальної діяльності здобувачів вищої освіти (спортивно-масові та інші заходи);

 профорієнтаційна робота з абітурієнтами (організація Днів відкритих дверей АРТіП, робота з освітніми закладами тощо);

 розвиток взаємовідносин між здобувачами вищої освіти, громадою, закладами освіти і викладачами.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Колектив кафедри налічує 14 штатних викладачів, з них: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 1 Заслужений тренер України, 1 Заслужений майстер спорту України та 5 сумісників.

Штатні працівники:

Хомік Оксана Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;

(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gB3hUWIAAAAJ);

Пачічник Володимир Романович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри;

https://scholar.google.com/citations?user=F6Cu_EsAAAAJ&hl=th

Борисюк Степан Юхимович – Заслужений тренер України, доцент кафедри;

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=1&user=MBQj5vwAAAAJ

Вільчковська Анастасія Едуардівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sl62-RIAAAAJ

Гнітецький Леонід Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, викладач кафедри;

https://scholar.google.com/citations?user=uJWl97AAAAAJ&hl=en&authuser=2

Добринський Володимир Семенович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0CiXxX4AAAAJ

Костюк Юрій Ілліч – Заслужений майстер спорту України з біатлону та лижних гонок, доцент кафедри;

https://scholar.google.com/citations?user=XGydFcMAAAAJ&hl=en&authuser=4

Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RJIPNpcAAAAJ&hl=uk

Павлишина Наталія Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TVwsZn0AAAAJ

Смаль Ярослав Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9F62XdIAAAAJ

Чеханюк Людмила Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;

https://scholar.google.com/citations?user=xZ256JsAAAAJ&hl=en&authuser=3

Ковальчук Андрій Дмитрович – суддя міжнародної категорії з волейболу, старший викладач кафедри,;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PJ1LEA0AAAAJ

Романюк Валентина Миколаївна – викладач кафедри;

https://scholar.google.com/citations?user=lXkx8t4AAAAJ&hl=en&authuser=5

Іщук Наталія Миколаївна – викладач кафедри.

https://scholar.google.com/citations?user=gIgfFogAAAAJ&hl=en&authuser=6

 

Особи, що працюють на умовах сумісництва

Савчук Надія Антонівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;

Хриплюк Олександр Петрович – суддя національної категорії з легкої атлетики, старший викладач кафедри;

Крот Анатолій Сергійович – майстер спорту з легкої атлетики, старший викладач кафедри;

Сахарук Ігор Володимирович – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, старший викладач кафедри;

Тесунов Вадим Анатолійович – викладач кафедри.

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра є випускаючою й забезпечує підготовку магістрів зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 017 Фізична культура і спорт, а також підготовку бакалаврів зі спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура).

Освітня діяльність кафедри в рамках освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні технології» підпорядкована меті, якою, у відповідності зі Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань 01Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки є «підготовка фахівців, здатних розв’язувати актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту та освітньої практик» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2021 р. № 520).

Освітня діяльність кафедри в рамках освітньо-професійної програми «Фітнес та рекреація» підпорядкована меті, якою, у відповідності зі Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань 01Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт є «підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2021 р. № 516).

Освітня діяльність кафедри в рамках освітньо-професійної програми «Здоров’я людини та фітнес» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) першого (бакалаврського) рівня освіти підпорядкована меті забезпечення опанування здобувачами компетенцій майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я основної (базової) середньої школи, фахівців фітнес-технологій для формування конкурентноздатних на ринку праці випускників.

Викладачі кафедри забезпечують читання дисциплін «Філософія», «Логіка», «Основи здорового способу життя», «Психологія», «Безпека у надзвичайних ситуаціях», «Основи науково-дослідної роботи» та ін. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Право», «Туризм», «Фінанси, банківська справа та страхування» та дисципліни «Психофізологічний тренінг» для здобувачів другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Під час викладання навчальних дисциплін викладачі використовують гнучкі методики та технології (індивідуалізовані, проблемно-орієнтовані, міждисциплінарні), спрямовані на формування ініціативності та творчості здобувачів, розвиток їх самопізнання і самоусвідомлення як активних учасників освітнього процесу.

Освітньо-науковий процес здійснюється із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання, виконання проектів, асистентської і переддипломної практик, виробничої практики (за видами спорту), педагогічної практики, практики з фітнесу та рекреації, практики з адаптивного фізичного виховання і спорту, у процесі яких здобувачі опановують інноваційні практики, формують навички партнерської взаємодії, презентують свій науковий доробок з наступним обговоренням, що сукупно сприяє формуванню навичок співпраці в команді.

Освітня діяльність кафедри спрямована на інноваційний розвиток освіти через зміщення акцентів з аудиторної на самостійну роботу здобувачів освіти, з навчальної – на наукову і методичну роботу викладача.

Кафедра реалізує запроваджений в академії підхід до організації навчального процесу на основі парадигми студентоцентричності. Кожен студент, що навчається за освітньою програмою, має право сформувати свою індивідуальну траєкторію навчання, що прописано у «Положенні про організацію освітнього процесу у ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права». Для цього здобувачі вищої освіти здійснюють вибір варіативних освітніх компонент, пререквізити та постреквізити яких вказані у силабусах.

Під час визначення змісту освітніх компонентів викладачі використовують авторські підходи і методики; вільно обирають методи і прийоми викладання з урахуванням формування необхідних компетентностей здобувачів згідно освітніх програм; враховують складність матеріалу і рівень необхідної попередньої підготовки здобувачів.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професорсько-викладацький склад кафедри освітніх, педагогічних технологій працює над науково-дослідною темою кафедри «Професійна підготовка здобувачів вищої освіти в галузі педагогіки та фізичної культури і спорту із застосуванням новітніх технологій». Крім цього, кожен викладач здійснює науковий пошук в рамках власної науково-дослідної теми.

З часу існування кафедри успішно завершили роботу над дисертаційними дослідженнями і здобули наукові ступені кандидата педагогічних наук Наталія Павлишина, Оксана Хомік, Оксана Ковальчук. Вчені звання доцента отримали викладачі Оксана Хомік, Наталія Павлишина, Оксана Ковальчук, Надія Савчук, Ярослав Смаль та Ольга Фаст. Окремі викладачі кафедри здійснюють дисертаційні дослідження для отримання наукового степеня доктора філософії. Зокрема, Валентина Романюк обрала темою дисертаційного дослідження «Програмування корекційно-профілактичних занять із чоловіками з різним станом біомеханіки опорно-рухового апарату».

Викладачі та здобувачі вищої освіти публікуються у різного роду міжнародних та всеукраїнських наукових виданнях, зокрема, у виданнях, які входять до наукометричних баз Web of Science і Scopus (Оксана Хомік, Володимир Пасічник, Володимир Добринський, Тетяна Ліщук-Торчинська, Наталія Павлишина, Ярослав Смаль, Надія Савчук), Index Copernicus та наукових фахових виданнях України категорії «Б» переліку наукових фахових видань України тощо.

Науково-педагогічні працівники беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах: симпозіумах, науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, науково-педагогічному стажуванні тощо.

Кафедра освітніх, педагогічних технологій сприяє налагодженню контактів з навчальними науково-дослідними установами та підприємствами освітньої сфери та сфер соціальної роботи Волинської області, України та Польщі. В академії укладені міжнародні договори про співпрацю з компанією Glob Wors, Великопольською Вищою Школою Соціально-Економічною в Сроді Великопольській, ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та ін. Академія співпрацює у цьому напрямку із ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», з якою було підписано Меморандум про партнерство та міжнародне співробітництво, відповідно до якого сторони домовились брати спільну участь у міжнародних грантових проектах країн ЄС, а також міжнародних наукових проектах «Подвійний диплом» та «Еразмус+».

Викладачі кафедри та здобувачі, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Освітні, педагогічні технології», «Фітнес та рекреація» і «Здоров’я людини та фітнес» беруть активну участь у науковому житті академії.

Кафедрою освітніх педагогічних технологій спільно і за ініціативи кафедри документознавства та інформаційної діяльності було проведено міжвузівський науково-практичний семінар «Міжнародний день людей з обмеженими можливостями: виклики сьогодення»  (02.12.2021р.). У роботі семінару взяли участь викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі. Представники громадськості, органів місцевого самоврядування, закладів освіти поділилися досвідом формування цифрових компетентностей у студентів з обмеженими можливостями, особливостями роботи з такою категорією студентів. До роботи в семінарі також був запрошений заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

Здобувачі вищої освіти  та викладачі кафедри беруть участь у щорічній науково-практичній конференції: «Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві», яка організовується і проводиться на базі академії у рамках відзначення Днів науки.

На кафедрі щомісячно проводяться засідання методологічного семінару, на якому обговорюються результати наукових пошуків викладачів кафедри і здобувачів магістерського рівня вищої освіти.

Викладачі кафедри здійснюють рецензування наукових праць, методичних рекомендацій та посібників вчителів закладів загальної середньої освіти міста Луцька, викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, педагогічних коледжів міста Луцька, Володимир-Волинська та ін. Зокрема, Тетяна Ліщук-Торчинська є відповідальним секретарем фахового журналу «Соціологічні студії» / Волинський національний університет імені Лесі Українки; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (категорія «Б» Переліку наукових фахових видань України), рецензентом фахового журналу «Українознавчий альманах» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка (категорія «Б» Переліку наукових фахових видань України).

Одне із пріоритетних завдань наукової роботи кафедри – підготовка здобувачів  магістерського рівня вищої освіти, здатних розв’язувати задачі дослідницького або інноваційного характеру в галузі освітніх, педагогічних наук та фізичної культури і спорту. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти: надають наукові консультації здобувачам під час написання курсових і магістерських робіт, підготовки наукових доповідей і публікацій, підготовки робіт учасників Всеукраїнських творчих конкурсів наукових робіт для студентської молоді тощо. Зокрема, Степан Борисюк отримав Подяку ректора Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка за підготовку Якимлюк Тетяни Сергіївни, учасниці ІІ туру ІІІ Всеукраїнського творчого конкурсу наукових робіт для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» 2021/2022 н. р.

У своїй науковій роботі професорсько-викладацький склад кафедри та здобувачі вищої освіти керуються висвітленням актуальних виховних, моральних і суспільно-педагогічних проблем сучасного українського суспільства.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top