skip to Main Content
 • 2021

  • Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у закладах вищої освіти.
  • Розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ.
  • Професійний саморозвиток майбутнього викладача закладу вищої освіти у процесі фахової підготовки.
  • Формування педагогічного іміджу майбутнього викладача вищої школи у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти»
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці студентів ЗВО.
  • Формування комунікативної культури студентів ЗВО засобами інтерактивних технологій.
  • Медитативні практики як складова інноваційних методів навчання в закладах освіти.
  • Формування професійної компетентності вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи в сучасних умовах.
  • Підготовка магістрів до самоуправління інноваційною діяльністю.
  • Формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі ЗВО.
  • Формування комунікативних якостей викладача закладу вищої освіти.
  • Персональний освітній блог, як навчальне середовище у складі дистанційних технологій навчання.
  • Проблеми ейджизму студентів ЗВО.
  • Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки в освіті.
  • Проблеми девіантної поведінки учнів у закладах середньої освіти.
  • Інтелектуальні технології оцінювання знань і навичок здобувачів вищої освіти.
  • Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача закладу вищої освіти засобами технології навчання у співробітництві.
  • Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.
  • Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів.
  • Формування образного мовлення майбутніх учителів початкових класів засобами української мови.
  • Особливості початкової освіти в країнах Європейського Союзу.
  • Застосування інформаційних технологій з метою оптимізації та підвищення якості навчально-виховного процесу.
  • Формування науково-дослідницької компетентності майбутнього педагога в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти.
  • Дослідження рівня впливу мобільного навчання на успішність студентів.
  • Підготовка майбутніх викладачів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій.
  • Педагогічні умови формування моральних цінностей студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Професійна готовність викладачів до використання педагогічних інновацій у навчанні.
  • Особливості професійного саморозвитку педагогів у закладах вищої освіти.
  • Формування компетентності самоосвіти майбутнього педагога у навчальному процесі закладу вищої освіти.
  • Особливості використання вальдорфської педагогіки у всебічному розвитку школярів.
  • Зарубіжний досвід організації інклюзивного навчання (на прикладі країн Західної Європи).
  • Формування рефлексивної культури майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки.
  • Використання інноваційних методів навчання на заняттях іноземної мови у закладах фахової передвищої освіти.
  • Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму у поза аудиторній роботі закладу вищої освіти.
 • 2020

  • Формування ефективності диференційованої групової діяльності молодших школярів на уроках.
  • Формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі закладів вищої освіти.
  • Роль інтерактивних технологій у формуванні комунікативної культури педагогів.
  • Розвиток особистісного потенціалу дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру.
  • Особливості підготовки соціальних педагогів у системі післядипломної освіти.
  • Формування комунікативних якостей викладача закладу вищої освіти.
  • Професійний імідж педагога у післядипломній освіті.
  • Інтерактивні технології навчання як засіб професійної підготовки педагогів.
  • Дошкільна освіта Волинського регіону: історичний генезис (1900-1950).
  • Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів економічних спеціальностей у фаховій підготовці.
  • Моніторинг якості системи освіти у закладах вищої освіти.
  • Педагогічні умови формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя.
  • Організація інклюзивної вищої освіти в країнах Європейського Союзу.
  • Спілкувальні передумови створення «ситуації успіху» для молодших школярів.
  • Підготовка майбутніх корекційних педагогів до соціально- педагогічної роботи в умовах інклюзивної освіти.
  • Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.
  • Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності.
  • Формування готовності магістрів початкової освіти до застосування технологій контекстного навчання.
  • Формування готовності до спілкування з молодшими школярами в процесі професійної підготовки вчителів початкових класів.
  • Історіософський аспект становлення професійної освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі робітничих факультетів).
  • Адаптація першокласників до життєдіяльності в умовах сільської школи.
  • Педагогічні умови виховання екологічної культури дітей дошкільного віку.
  • Педагогічні умови формування культури здоров’я молодших школярів.
  • Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.
 • 2021
 • Фізична підготовка резервістів та військовозобов’язаних під час проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.
 • Функціональний стан кардіо-респіраторної системи учнів 7-8-х класів.
 • Особливості організації процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти.
 • Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури у закладах вищої освіти.
 • Фізична підготовленність учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку.
 • Формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання у закладах вищої освіти.
 • Техніко-тактична підготовка футболістів 9-10 років з використанням ігрових засобів.
 • Особливості фізичної підготовки гімнасток 5-6 річного віку.
 • Розвиток швидкості у футболістів навчально-тренувальних груп підготовки.
 • Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку рухових здібностей учнів 2-4 класів.
 • Індивідуальний підхід у формуванні цінностей фізичної культури школярів.
 • Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості.
 • Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи з дітьми з вадами слуху.
 • Використання компонентів здоров’я формуючих технологій фізичного виховання студентів.
 • Динаміка фізичної працездатності та підготовленості юних футболістів на різних етапах біологічного розвитку.
 • Вплив уроків міні-футболу на розвиток рухових здібностей у дітей з синдромом дауна у віці 15-17 років.
 • Використання фітнес-технологій у фізичному вихованні студентської молоді.
 • Формування фізичних і вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичної підготовки.
 • 2020
 • Організаційно-методичні особливості проведення занять ритмічної гімнастики з дівчатами 14-15 років.
 • Вплив фізичних навантажень різного спрямування на аеробну та анаеробну продуктивність і якісні параметри фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів.
 • Аналіз факторів, що визначають ефективність процесу фізичного виховання студентів.
 • Програмування фізкультурних занять залежно від фізичного стану школярів з використанням комп’ютерних технологій.
 • Оздоровча фізична культура учнів 12-14 років у позаурочний час.
 • Фізична реабілітація осіб з порушеннями діяльності м’язового апарату (міозити, міальгії).
 • Вплив фізичних навантажень різного спрямування на якісні параметри фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів.
 • Покращання фізичного стану студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю.
 • Особливості структури та клінічного перебігу соматичних захворювань юних спортсменів.
 • Оптимізація позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання.
 • Фізична підготовленість студентської молоді.
 • Мотивація учнів середніх класів до занять фізичною культурою
 • Оптимізація фізичних навантажень в оздоровчих заняттях аеробікою зі студентками ВНЗ.
 • Фізична підготовленість студентів 1-4 курсу.
 • Рівень розвитку рухових якостей і технічної підготовленості у спортсменів високої кваліфікації та у юних футболістів 11- 14 років.
 • Зв’язок фізичної підготовленості з іншими компонентами фізичного стану молодших школярів
 • Особливості організації оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти.
 • Взаємозв’язок стану серцево-судинної системи та морфофункціонального розвитку в дітей із різними показниками артеріального тиску.
 • 2021
 • Особливості стану хворих із травмами нижніх кінцівок та пошкодженням нервів.
 • Фізична терапія осіб першого зрілого віку з хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період.
 • Фізична терапія при порушеннях постави у підлітків.
 • Особливості стану хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.
 • Характеристика функціонального та когнітивного стану хворих на травматичну хворобу головного мозку.
 • Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем.
 • Фізична терапія осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця у післялікарняний період.
 • Особливості психофізичного стану і рухової активності осіб з наслідками інсульту на стаціонарному етапі реабілітації.
 • Функціональний стан хворих які перенесли мозковий інсульт.
 • Фізична реабілітація дітей 3-6 років зі сколіозом І ступеня .
 • Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку із порушенням постави у фронтальній площині та сколіозом.
 • Методика ЛФК при деформації зводу стопи дівчат 11-12 років.
 • Особливості стану організму у борців-ветеранів з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта.
 • Застосування індивідуальних програм з фізичної терапії дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї.
 • Особливості показників обстежених з есенціальною гіпертензією
 • Фізична терапія дітей з вадами розумового розвитку.
 • Методика ЛФК при деформації зводу стопи хлопців 11-12 років.
 • Фізична реабілітація дітей з переломами кісток нижньої третини передпліччя.
 • 2020
 • Особливості клініко-неврологічної характеристики хворих на ішемічний інсульт півкульної локалізації в процесі лікування.
 • Вплив нейрофізіологічних методик реабілітації «Бобат терапії» та PNS на функціональний стан пацієнтів після ішемічного інсульту.
 • Реабілітація хворих зі спінальною травмою з ураженням спинного мозку на поперековому рівні хребта.
 • Особливості застосування методів фізичної реабілітації при функціональних порушеннях хребта.
 • Фізична терапія при ушкодженні нервово-м‘язового апарату верхніх кінцівок.
 • Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу.
 • Застосування методів фізичної реабілітації при гострих порушеннях мозкового кровообігу.
 • Відновлення рухової функції хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу.
 • Фізична терапія людей похилого віку при ендопротезуванні кульшового суглоба.
 • Фізична терапія при хронічному обструктивному захворюванні легенів.
 • Особливості функціонального стану школярів 15-16 років із церебральним паралічем.
 • Методи корекції наслідків інсульту засобами фізичної реабілітації.
 • Фізична терапія студенток спеціальної медичної групи з синдромом вегетативної дисфункції.
 • Особливості функціонального стану дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом.
 • Фізична реабілітація при спастичній диплегії.
 • Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до реабілітаційної роботи зі спортсменами.
 • Фізична терапія при артеріальній гіпертонії у жінок віком 40-50 років.
 • Зміни фізичного стану у дітей, хворих на ДЦП (геміпаретична форма) під впливом занять іпотерапією.
 • Особливості фізичного розвитку дітей які мають порушення постави.
 • Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на стаціонарному етапі.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок

  Back To Top