skip to Main Content

Тематика магістерських робіт

2022

  • Формування комунікативної компетентності як важлива складова професійної підготовки майбутніх педагогів.
  • Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість сучасного педагога.
  • Формування критичного мислення у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти.
  • Організаційно-педагогічні умови формування позитивного ставлення студентів закладів вищої освіти до фізичного виховання.
  • Педагогічні умови формування толерантності до студентів-інвалідів під час інклюзивного навчання в закладі вищої освіти.
  • Особливості професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів до використання методів заохочення та покарання.
  • Інтерактивні технології в методичній роботі сучасного дошкільного навчального закладу.
  • Формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі ЗВО.
  • Діагностика якості освіти у закладі вищої освіти.
  • Значення і зміст інтерактивних методів навчання у підготовці викладача закладу вищої освіти.
  • Управління конфліктами у закладі вищої освіти.
  • Удосконалення основних парламентів ігрової діяльності футболістів 16-17 років з використанням спеціальних вправ.
  • Наступність дошкільної та початкової загальної середньої освіти в соціалізації особистості дитини.
  • Особливості мотивації навчальної діяльності студентів-бакалаврів педагогічних спеціальностей.

2021

  • Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у закладах вищої освіти.
  • Розвиток мовлення дошкільників методом дидактичних ігор і мовленнєво-комунікативних вправ.
  • Професійний саморозвиток майбутнього викладача закладу вищої освіти у процесі фахової підготовки.
  • Формування педагогічного іміджу майбутнього викладача вищої школи у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти»
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці студентів ЗВО.
  • Формування комунікативної культури студентів ЗВО засобами інтерактивних технологій.
  • Медитативні практики як складова інноваційних методів навчання в закладах освіти.
  • Формування професійної компетентності вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи в сучасних умовах.
  • Підготовка магістрів до самоуправління інноваційною діяльністю.
  • Формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі ЗВО.
  • Формування комунікативних якостей викладача закладу вищої освіти.
  • Персональний освітній блог, як навчальне середовище у складі дистанційних технологій навчання.
  • Проблеми ейджизму студентів ЗВО.
  • Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки в освіті.
  • Проблеми девіантної поведінки учнів у закладах середньої освіти.
  • Інтелектуальні технології оцінювання знань і навичок здобувачів вищої освіти.
  • Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача закладу вищої освіти засобами технології навчання у співробітництві.
  • Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.
  • Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів.
  • Формування образного мовлення майбутніх учителів початкових класів засобами української мови.
  • Особливості початкової освіти в країнах Європейського Союзу.
  • Застосування інформаційних технологій з метою оптимізації та підвищення якості навчально-виховного процесу.
  • Формування науково-дослідницької компетентності майбутнього педагога в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти.
  • Дослідження рівня впливу мобільного навчання на успішність студентів.
  • Підготовка майбутніх викладачів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій.
  • Педагогічні умови формування моральних цінностей студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Професійна готовність викладачів до використання педагогічних інновацій у навчанні.
  • Особливості професійного саморозвитку педагогів у закладах вищої освіти.
  • Формування компетентності самоосвіти майбутнього педагога у навчальному процесі закладу вищої освіти.
  • Особливості використання вальдорфської педагогіки у всебічному розвитку школярів.
  • Зарубіжний досвід організації інклюзивного навчання (на прикладі країн Західної Європи).
  • Формування рефлексивної культури майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки.
  • Використання інноваційних методів навчання на заняттях іноземної мови у закладах фахової передвищої освіти.
  • Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму у поза аудиторній роботі закладу вищої освіти.
 • 2020

  • Формування ефективності диференційованої групової діяльності молодших школярів на уроках.
  • Формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі закладів вищої освіти.
  • Роль інтерактивних технологій у формуванні комунікативної культури педагогів.
  • Розвиток особистісного потенціалу дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру.
  • Особливості підготовки соціальних педагогів у системі післядипломної освіти.
  • Формування комунікативних якостей викладача закладу вищої освіти.
  • Професійний імідж педагога у післядипломній освіті.
  • Інтерактивні технології навчання як засіб професійної підготовки педагогів.
  • Дошкільна освіта Волинського регіону: історичний генезис (1900-1950).
  • Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів економічних спеціальностей у фаховій підготовці.
  • Моніторинг якості системи освіти у закладах вищої освіти.
  • Педагогічні умови формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя.
  • Організація інклюзивної вищої освіти в країнах Європейського Союзу.
  • Спілкувальні передумови створення «ситуації успіху» для молодших школярів.
  • Підготовка майбутніх корекційних педагогів до соціально- педагогічної роботи в умовах інклюзивної освіти.
  • Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю.
  • Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності.
  • Формування готовності магістрів початкової освіти до застосування технологій контекстного навчання.
  • Формування готовності до спілкування з молодшими школярами в процесі професійної підготовки вчителів початкових класів.
  • Історіософський аспект становлення професійної освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ ст. (на прикладі робітничих факультетів).
  • Адаптація першокласників до життєдіяльності в умовах сільської школи.
  • Педагогічні умови виховання екологічної культури дітей дошкільного віку.
  • Педагогічні умови формування культури здоров’я молодших школярів.
  • Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.

2023

 1. Оцінка ефективності фітнес-програми для підвищення кардіоваскулярної функції у жінок після 40 років.
 2. Порівняльний аналіз впливу занять в залі та занять на вулиці на фізичну підготовку та здоров’я учасників
 3. Роль фітнес-тренера у підвищенні мотивації клієнтів до занять спортом
 4. Вплив різних видів фізичної активності на розвиток когнітивних функцій у підлітків
 5. Ефективність використання фітнес-гаджетів в підвищенні мотивації та результативності занять спортом
 6. Порівняльний аналіз впливу аеробних та силових вправ на склад тіла та метаболізм у жінок з надлишковою вагою
 7. Порівняльний аналіз ефективності індивідуальних та групових занять фітнесом у спортивних центрах
 8. Вплив різних програм тренувань на спортивну успішність учасників змагань з фітнесу
 9. Вплив програм тренувань на функціональні показники у дорослих з різним рівнем фізичної активності
 10. Порівняльний аналіз ефективності тренувань з використанням вільних ваг та тренажерів на м’язову силу та масу
 11. Вплив фітнес-програм на рівень антиоксидантного захисту тіла та стан імунної системи у здорових людей.
 12. Порівняльний аналіз різних методів оцінки рівня фізичної підготовленості у спортсменів різних вікових категорій
 13. Визначення оптимальних параметрів фізичної навантаженості для підвищення витривалості та здоров’я серцево-судинної системи у жінок
 14. Порівняльний аналіз різних методів зменшення жиру від надлишкової ваги та ожиріння
 15. Вплив різних типів тренувань на склад тіла та функціональні показники у дітей та підлітків
 16. Оцінка впливу занять фітнесом на рівень стресу та психологічне здоров’я взагалі
 17. Порівняльний аналіз ефективності тренувальних програм для покращення рухливості та координації у спортсменів різних вікових категорій
 18. Використання фітнес-технологій для поліпшення академічних результатів учнів у початкових класах
 19. Вплив використання фітнес-технологій на розвиток когнітивних функцій у дітей та підлітків
 20. Вплив використання фітнес-технологій на процес саморегуляції студентів під час навчання
 21. Розробка та оцінка ефективності мультимедійної програми для підвищення рівня знань учнів про здоровий спосіб життя та фітнес
 22. Використання геотехнологій для організації фізкультурно-оздоровчих заходів серед студентів ЗВО
 23. Використання віртуальної реальності для навчання фізичних вправ та збільшення мотивації до занять фізичною культурою
 24. Розробка та оцінка ефективності мобільних додатків для навчання та моніторингу здорового способу життя
 25. Використання фітнес-технологій для зменшення стресу та підвищення емоційного благополуччя учнів та студентів
 26. Вплив використання фітнес-технологій на розвиток соціальних навичок та співпрацю учнів та студентів
 27. Розробка та оцінка ефективності онлайн-курсів для навчання фітнесу та здорового способу життя
 28. Використання фітнес-технологій для збільшення активності та покращення здоров’я дітей з особливими потребами
 29. Розробка та оцінка ефективності мобільних додатків для моніторингу фізичної активності та здорового харчування студентів
 30. Підвищення ефективності фізичного виховання учнів старших класів із застосуванням інформаційно-педагогічних засобів
 31. Розвиток здатності до саморегуляції психологічного стану борців в умовах спортивної діяльності
 32. Особливості розвитку фізичних здібностей юних спортсменів на етапі початкової підготовки
 33. Методика оздоровлення студентів закладів вищої освіти під час професійної підготовки
 34. Структура функціональної підготовки бігунів на середні дистанції у річному циклі
 35. Технічна підготовка спортсменок у легкоатлетичних стрибках на етапі спеціалізованої базової підготовки
 36. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів покращення викладання фізичного виховання.

 

2022

 1. Вплив спортивної орієнтації та відбору на техніко-тактичну майстерність юних футболістів.
 2. Динаміка швидкісних здібностей юних легкоатлетів різної тілобудови.
 3. Техніко-тактична підготовленість футболістів як предмет оперативного управління в учбово-тренувальному процесі.
 4. Підготовка вчителя фізичної культури до розв’язання професійних ситуацій.
 5. Формування навчально-тренувальної програми для комплексного вирішення завдань фізичного виховання молоді.
 6. Формування мотивації рухової активності школярів у процесі фізичного виховання.
 7. Дослідження ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років на основі морфофункціональних та психофізіологічних характеристик.
 8. Методика спеціальної силової підготовки пауерліфтерів з урахуванням факторів змагальної надійності.
 9. Розвиток швидкісно-силових якостей спринтерів-початківців на основі модельних характеристик.
 10. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для підлітків.
 11. Організація і методика фізичного виховання в сім’ї.
 12. Диференційований підхід до фізичного виховання підлітків у закладах загальної середньої освіти.
 13. Підготовка легкоатлетів-спринтерів у спортивних секціях закладів вищої освіти.
 14. Побудова індивідуального тренування з використанням моніторингу частоти серцевих скорочень.
 15. Фізична підготовка військовослужбовців Волинського прикордонного загону.
 16. Вплив дозованих фізичних навантажень на серцево-судинну систему та фізичну працездатність спринтерів.
 17. Рекомендовані рівні фізичних навантажень студенток віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.
 18. Особливості мотивації до занять фізичною культурою і спортом в старшому шкільному віці.
 19. Застосування рухливих ігор у роботі тренера-початківця.
 20. Особливості формування спеціальних знань і рухових навиків у майбутніх вчителів фізичного виховання у закладах освіти Китаю.
 21. Використання елементів національних одноборств в процесі спеціальної фізичної підготовки спортсменів ММА.
 22. Вплив координаційних вправ на вдосконалення технічної майстерності юних футболістів.
 23. Формування тактики і побудови бігу на 400 метрів у кваліфікованих легкоатлетів.
 24. Підготовка студентів закладів вищої освіти до самостійних занять фізичними вправами
 25. Організаційно-педагогічні умови фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку у закладах загальної середньої освіти.
 26. Методика використання оздоровчої гімнастики в процесі фізичного виховання студенток.
 27. Особливості впливу аутогенного тренування на рівень тривожності студентів.
 28. Зміст процесу формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до навчально-виховної роботи з важкими підлітками.
 29. Організаційно-методичні основи фізичної підготовки дітей старшого шкільного віку.
 30. Фітнес-заняття з елементами спортивних танців для дітей старшого шкільного віку.
 31. Підготовка майбутніх тренерів з карате до майбутньої професійної діяльності.
 32. Інноваційні методи підвищення професійної майстерності вчителів фізичної культури.
 33. Формування у молодших школярів інтересу до фізичної культури засобами баскетболу.
 34. Функціональний стан та шляхи удосконалення фізичної та технічної підготовленості спринтерів.
 35. Розвиток швидкісної витривалості юних боксерів різних тактичних типів в залежності від бойових дистанцій.

 

2021

 1. Фізична підготовка резервістів та військовозобов’язаних під час проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.
 2. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи учнів 7-8-х класів.
 3. Особливості організації процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти.
 4. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури у закладах вищої освіти.
 5. Фізична підготовленність учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку.
 6. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання у закладах вищої освіти.
 7. Техніко-тактична підготовка футболістів 9-10 років з використанням ігрових засобів.
 8. Особливості фізичної підготовки гімнасток 5-6 річного віку.
 9. Розвиток швидкості у футболістів навчально-тренувальних груп підготовки.
 10. Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку рухових здібностей учнів 2-4 класів.
 11. Індивідуальний підхід у формуванні цінностей фізичної культури школярів.
 12. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості.
 13. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи з дітьми з вадами слуху.
 14. Використання компонентів здоров’я формуючих технологій фізичного виховання студентів.
 15. Динаміка фізичної працездатності та підготовленості юних футболістів на різних етапах біологічного розвитку.
 16. Вплив уроків міні-футболу на розвиток рухових здібностей у дітей з синдромом дауна у віці 15-17 років.
 17. Використання фітнес-технологій у фізичному вихованні студентської молоді.
 18. Формування фізичних і вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичної підготовки

 

2020

 1. Організаційно-методичні особливості проведення занять ритмічної гімнастики з дівчатами 14-15 років.
 2. Вплив фізичних навантажень різного спрямування на аеробну та анаеробну продуктивність і якісні параметри фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів.
 3. Аналіз факторів, що визначають ефективність процесу фізичного виховання студентів.
 4. Програмування фізкультурних занять залежно від фізичного стану школярів з використанням комп’ютерних технологій.
 5. Оздоровча фізична культура учнів 12-14 років у позаурочний час.
 6. Фізична реабілітація осіб з порушеннями діяльності м’язового апарату (міозити, міальгії).
 7. Вплив фізичних навантажень різного спрямування на якісні параметри фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів.
 8. Покращання фізичного стану студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю.
 9. Особливості структури та клінічного перебігу соматичних захворювань юних спортсменів.
 10. Оптимізація позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання.
 11. Фізична підготовленість студентської молоді.
 12. Мотивація учнів середніх класів до занять фізичною культурою
 13. Оптимізація фізичних навантажень в оздоровчих заняттях аеробікою зі студентками ВНЗ.
 14. Фізична підготовленість студентів 1-4 курсу.
 15. Рівень розвитку рухових якостей і технічної підготовленості у спортсменів високої кваліфікації та у юних футболістів 11- 14 років.
 16. Зв’язок фізичної підготовленості з іншими компонентами фізичного стану молодших школярів
 17. Особливості організації оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти.
 18. Взаємозв’язок стану серцево-судинної системи та морфофункціонального розвитку в дітей із різними показниками артеріального тиску.

2021

  • Особливості стану хворих із травмами нижніх кінцівок та пошкодженням нервів.
  • Фізична терапія осіб першого зрілого віку з хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період.
  • Фізична терапія при порушеннях постави у підлітків.
  • Особливості стану хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.
  • Характеристика функціонального та когнітивного стану хворих на травматичну хворобу головного мозку.
  • Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем.
  • Фізична терапія осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця у післялікарняний період.
  • Особливості психофізичного стану і рухової активності осіб з наслідками інсульту на стаціонарному етапі реабілітації.
  • Функціональний стан хворих які перенесли мозковий інсульт.
  • Фізична реабілітація дітей 3-6 років зі сколіозом І ступеня .
  • Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку із порушенням постави у фронтальній площині та сколіозом.
  • Методика ЛФК при деформації зводу стопи дівчат 11-12 років.
  • Особливості стану організму у борців-ветеранів з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта.
  • Застосування індивідуальних програм з фізичної терапії дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї.
  • Особливості показників обстежених з есенціальною гіпертензією
  • Фізична терапія дітей з вадами розумового розвитку.
  • Методика ЛФК при деформації зводу стопи хлопців 11-12 років.
  • Фізична реабілітація дітей з переломами кісток нижньої третини передпліччя.
  • 2020
  • Особливості клініко-неврологічної характеристики хворих на ішемічний інсульт півкульної локалізації в процесі лікування.
  • Вплив нейрофізіологічних методик реабілітації «Бобат терапії» та PNS на функціональний стан пацієнтів після ішемічного інсульту.
  • Реабілітація хворих зі спінальною травмою з ураженням спинного мозку на поперековому рівні хребта.
  • Особливості застосування методів фізичної реабілітації при функціональних порушеннях хребта.
  • Фізична терапія при ушкодженні нервово-м‘язового апарату верхніх кінцівок.
  • Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу.
  • Застосування методів фізичної реабілітації при гострих порушеннях мозкового кровообігу.
  • Відновлення рухової функції хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу.
  • Фізична терапія людей похилого віку при ендопротезуванні кульшового суглоба.
  • Фізична терапія при хронічному обструктивному захворюванні легенів.
  • Особливості функціонального стану школярів 15-16 років із церебральним паралічем.
  • Методи корекції наслідків інсульту засобами фізичної реабілітації.
  • Фізична терапія студенток спеціальної медичної групи з синдромом вегетативної дисфункції.
  • Особливості функціонального стану дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом.
  • Фізична реабілітація при спастичній диплегії.
  • Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до реабілітаційної роботи зі спортсменами.
  • Фізична терапія при артеріальній гіпертонії у жінок віком 40-50 років.
  • Зміни фізичного стану у дітей, хворих на ДЦП (геміпаретична форма) під впливом занять іпотерапією.
  • Особливості фізичного розвитку дітей які мають порушення постави.
  • Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на стаціонарному етапі.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top