skip to Main Content

Звіт з опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу

ЗВІТ  З  ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

З метою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, студрадою АРТІП впродовж березня 2021 року було проведено опитування здобувачів вищої освіти в Академії рекреаційних технологій і права. Основна мета даного опитування полягала у визначенні прогалин та недоопрацюваннь зі сторони колективу академії; визначення рівня задоволеності студентів якістю освітнього процесу; відповідності вимогам студентоорієнтованого підходу та принципам академічної свободи.

В опитуванні, шляхом анонімного анкетування, взяли участь 71% студентів денної форми навчання та 58 % студентів – заочної форми навчання, таких спеціальностей: «Інформаційна, бібіотечна та архівна справа», «Право», «Фізична терапія, ерготерапія», «Туризм», «Середня освіта (фізична культура)», «Освітні, педагогічні науки», «Фізична культур і спорт» та ступенів вищої освіти: бакалавр, магістр.

В запропонованій студентам анкеті було представлено 22 питання. Форма анкети додається.

У кожній спеціальності було помічено приблизно подібні оцінки проблемних для них питань.

До опосередкованої задовільної відповіді у всіх групах можна віднести такі питання: «Я задоволений рівнем інформаційної підтримки (зручне та ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання)»; «Я задоволений рівнем консультативної підтримки (на кафедрі та загалом у академії)»; «Я задоволений рівнем психологічної підтримки (від куратора, інших викладачів, адміністрації, фахівців структурних підрозділів)»

Велику увагу в організації освітнього процесу Академія рекреаційних технологій і права приділяє можливості самостійного вибору дисциплін за спеціальністю здобувачами вищої освіти. Це стверджують більше 81% опитаних студентів.

Формування фактичного навантаження студента передбачає розподіл часу на аудиторну і самостійну роботу. Дев’яносто один відсоток респондентів стверджують, що їм залишається  достатньо часу для самостійної роботи після аудиторних занять.

Основою формату надання освітніх послуг є безпека життя та здоров’я студента, та його можливість звернутись за будь якою допомогою. У анкеті цьому приділено два питання. «Навчання є безпечним для мого життя та здоров’я» та «Мені відомі правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій у Академії». Опитування студентів показали, що 95% з них впевненні, що їх перебування у академії є повністю безпечним.

Дев’яносто п’ять відсотків респондентів стверджують, що інформація про зміст, очікувані результати навчання, порядок і критерії оцінювання за освітніми компонентами в академії є зрозумілою, доступною, повною та своєчасною.

Важливим засобом підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні творчо застосувати в практичній діяльності новітні досягнення науки і техніки є науково – дослідна робота студентів, яка здійснюється у різних формах. Тим паче, у період пандемії COVID-19 це стало набагато простіше і проходження різноманітних онлайн курсів почало входити в гарну традицію академічної спільноти. Основними формами наукової роботи студентів в позанавчальний час є участь у наукових студентських конференціях та семінарах. Про зручність використання онлайн курсів для удосконалення знань, студенти неодноразово зазначали у відкритих питаннях.

Правильно поставлений контроль навчальної діяльності студентів створює сприятливі умови для розвитку їх здібностей і активізації роботи на заняттях. Залежно від специфіки організаційних форматів проведення занять в АРТІП застосовують певні форми контролю знань студентів. Найбільш поширеними формами поточної перевірки знань студентів є письмове та усне опитування на практичних заняттях – 95% та тестовий контроль – 79%. Залікові дисципліни виставляють за результатами поточної успішності студентів. Про це зобов’язаний повідомити  студентів кожен викладач ще на першій парі з нового предмету. Саме тому на питання: «Процедура проведення поточного та підсумкового контролів знань є чіткою та зрозумілою» та «Мені відомий порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів», майже усі студенти поставили максимальну оцінку.

Аналіз та оцінку результатів проведеного анкетування було заслухано і обговорено на Вченій раді АРТІП

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top